Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren

planetextra.de GmbH,
Felix-Wankel-Straße 9/1,
74374 Zaberfeld,
Tel: 070469820,
Fax: 0704698216,
customerservice@ourgeneration.eu

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.


Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander soort levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen terugsturen of overhandigen aan

planetextra.de GmbH,
Felix-Wankel-Straße 9/1,
74374 Zaberfeld,

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst.

De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.